Winco JB2932 – Gooseneck Teapot, Stainless Steel – 32 oz