Winco JB2920 – Gooseneck Teapot, Stainless Steel – 20 oz